g

Verdifullt kulturlandskap

Vingelen er en av i alt fire områder i Hedmark som er prioritert som verdifullt kulturlandskap på landsbasis (nasjonalt verdifullt kulturlandskap).

Miljøverndepartementet satte høsten 1991 i gang en nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Målet med registreringen var å bidra til å samordne og utvikle en forvaltning av jordbrukets kulturlandskap, der biologisk mangfold, kulturminner og opplevelseskvaliteter sikres.

Beskrivelse av Vingelen
Kilde: www.miljostatus.no

Bygda Vingelen ligger som en U rundt bygdefjellet Kletten med det meste av seterområdene nord og nordvest for bygda. Berggrunnen som tilhører Trondheimsfeltet domineres av fylitter fra kambriosilur. Det er et sammenhengende dekke med morenemateriale i området. I dalbunnen finnes i tillegg til morenegrusen mektige smeltevannsavsetninger.

Det registrerte området består både av innmark og utmark. Her finnes gammel, enhetlig bebyggelse, eldre kulturmark og kulturminner i form av gjeler og veier. Dette gjelder både bygda og seterområdene. Området er interessant både ut fra et historisk, botanisk og kulturelt synspunkt.

Det er i dag aktiv drift med ku, sau og grasproduksjon i Vingelen. Deler av arealene slås, og noe areal pløyes. Det finnes eldre kulturmark, og da særlig i form av beiter i de øvre delene av bygda (mot Kletten). I seterområdene finnes fortsatt mye intakte beiter, og mange av disse med parkpreg.

Viktige busk og treslag er bjørk (Betula pubescens), vier (Salix) einer (Juniperus communis) samt noe rogn (Sorbus aucuparia) og furu (Pinus sylvestris). Markvegetasjonen er grasdominert, med varierende fuktighetsgrad. De fleste arealene i bygda er fulldyrket (grasproduksjon) men det finnes urterike kanter, og noe kløverenger. I seterområdene finnes mye blåbærlyng (Vaccinium myrtillus).

På enkelte setervoller er det store forekomster av fjelltimotei (Phleum commutatum). I Vingelen finnes mye eldre intakt bebyggelse både i bygda, i seterområdene og i utmarka. I tilknytning til bygda finnes også fangstanlegg/dyregraver, rydningsrøyser, åkerkanter, stier/veier/gutuer og hafell (skigardtype). 

 

h

Verd å vite

Vingelen

Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna villreinområde

Pilegrimsleden

Olsok i Tolga

Verdifullt kulturlandskap

Sykkellandet

Vinterlandet